The main hero image

Nubu Department In kan lo hmuak!

Upcoming Events

Hruai tu pawl

Nu Zung Iang Par
Nu Zung Iang Par

(Chair Women)

Nu Biak Leng
Nu Biak Leng
Nu Biak Rem Mawi
Nu Biak Rem Mawi
Nu Blessing Ceu
Nu Blessing Ceu

( Secretary)

Nu Len Iang
Nu Len Iang
Nu Lian Sung Thang
Nu Lian Sung Thang

(Asst. Secretary)

Nu Lun Cing
Nu Lun Cing
Nu Nuam Kip Iang
Nu Nuam Kip Iang

( Vice Chairwomen)

Nu Van Sui Par
Nu Van Sui Par

(Treasurer)

Nu Par Dim Sui
Nu Par Dim Sui
Nu Sui Za Nem
Nu Sui Za Nem
Nu Van Nun Mawi
Nu Van Nun Mawi

( Asst. Treasurer)

Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon